บทความที่ถูกถ่ายออกมาโดยอ้างอิงมาจากเค้าโครงชีวิตจริงของผู้เขียนเอง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia)